نسخه چاپي
1397/04/19 :: ١٣:١٩ 

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره حادثه 18 تیر/دانشجویان مراقب دشمن باشند

رهبر انقلاب با بیان اینکه دشمن دانشجو را هدف قرارداده است، از دانشجویان خواستند «غریبه‏ هایى را که در لباس خودى، خودشان را در همه جا داخل مى‏کنند بشناسید؛ دست‌هاى پنهان را ببینید. هیچ‏کس به‏ خاطر غفلت ستایش نمى‏شود».

گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره حادثه 18 تیر/دانشجویان مراقب دشمن باشند

در ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل 1378 ﻧﻈﺎم ﺳلﻄﻪ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰدوران داﺧلﯽ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻤﺎم ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﺧﻮد، ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ- رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺑکارﮔﯿﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺰدور ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻧﻈﺎم سلطه ﺑﻪ وﯾﮋه روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی زنجیره ای ﺟﺮﯾﺎن ﻓﺘﻨﻪ درﺻﺪد ایجاد آﺷﻮب و درﮔﯿﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﭙﺲ در ﺗﻌﺪادی ازداﻧﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﺸﻮر و ﺳﺮانجام ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم و ھﺪف ﻗﺮار دادن اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ وﺟﺎﯾﮕﺎه وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮕﺮ و ﺣﺼﻦ ﺣﺼﯿﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ آﻣﺪﻧﺪ.اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺖ ھﺪاﯾﺖ و اﺷﺎره رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اراﺋﻪ طﺮﯾﻖ ورھﻨﻤﻮدھﺎی روﺷﻨﮕﺮاﻧﻪ و ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺘﺪل ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ و ھﻮﺷﯿﺎری و آﮔﺎھﯽ ملت بصیر و ﺑﯿﺪار اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺎدﺛﻪ 18 ﺗﯿﺮ و درﮔﯿﺮی ﮐﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ھﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر و اﻧﮕلیس ﺧﺎﺋﻦ و ﺟﯿﺮه ﺧﻮاران ﻣﺰدور داخلی آﻧﺎن ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﺎوردھﺎی اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم و ارزش ھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ- اﻟهی را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد، ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ و ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر 23 ﺗﯿﺮ1378 ﻣﺒﺪل ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن از ﻗﺪرت ﻧﺮم و اﻗﺘﺪار ﺑﺎﻻی ﻧﻈﺎم ﭼﻪ در داﺧﻞ وﭼﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮد، ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑهﺮه ﮔﯿﺮی از ظﺮﻓﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ- رﺳﺎﻧﻪ ای و ﺑﻪوﯾﮋه آﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻻ و اراده ھﺎی ﭘﻮﻻدﯾﻦ ﻣﺮدﻣﯽ و در راس آن ﻧﯿﺎﻧﺎت ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼبﻣﻌﺎدﻻت را ﻋﻮض ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺗهﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزد. حماسه 23 تیر 78 علاوه بر عنایت ها و دست غیبی الهی، از یکسو بار دیگر نقش بی بدیل مدیریت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای را در مدیریت بحران ها به نمایش گذاشت و نشان داد مادامی که مردم پای رهبری و نظام ایستاده اند، هیچ خطری کشور را تهدید نخواهد کرد.

در این نوشتار به مرور گلچینی از سخنان رهبر فرزانه‏ انقلاب راجع به واقعه‏ 18 تیر می‎پردازیم، بدان امید که تذکری برای جامعه‏ دانشگاهی و نیز متولّیان و مسئولین وزرات‎خانه‎های فرهنگ و ارشاد و نیز علوم، تحقیقات و فناوری کشور باشد.

حضرت امام خامنه‎ای(مدّظله‎العالی)، پس از وقوع این حادثه‎ در دیدار جمعى از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در روز 21 تیرماه 1378 طی سخنانی بسیار مهم به نکوهش اقدام نیروی انتظامی، لزوم برخورد با متخلّفان در نظام اسلامی، تأکید بر تحقیق در چرایی ایجاد حادثه، درخواست از جامعه‏ دانشگاهی برای دقّت بیشتر در شناخت دشمن و دسیسه‎های آن پرداختند که ذیلاً گوشه‎هایی از آن فرمایشات، تقدیم مخاطبان گرامی می‎شود:

* حادثه‎ تلخی که قلب رهبری را جریحه‎دار کرد

مقام معظم رهبری با بیان اینکه با هرکسی در نظام جمهوری اسلامی تخلف کند، باید برخورد شود، فرمودند: «مطلبى که از نظر من مهم‏تر از همه است و ذهن مرا مشغول کرده، حمله به خوابگاه جوانان و دانشجویان است. این حادثه‏ تلخ، قلب مرا جریحه‏دار کرد؛ حادثه‏ غیر قابل قبولى در جمهورى اسلامى بود.

حمله به منزل و مأوا و مسکنِ جمعى بخصوص در شب یا در هنگام نماز جماعت به‏هیچ‏وجه در نظام اسلامى قابل قبول نیست.

جوانان این کشور چه دانشجویان و چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند و هرگونه چیزى که براى این مجموعه‏ها مایه‏ اضطراب و ناراحتى و اشتباه در فهم باشد، براى من بسیار سخت و سنگین است.

هرکسى بوده، فرق نمى‏کند؛ چه در لباس نیروى انتظامى، چه در غیر آن. مسلماً با کسانى که در نظام جمهورى اسلامى تخلّف مى‏کنند، باید برخورد شود؛ اما با کسى که تخلّفى نکرده است؛ کسى که در خانه‏ خود در حال استراحت است، آن هم در محیط جوان دانشجویى، کار بسیار خطا و ناروایى است اگر برخورد شود.»

* تأکید رهبری بر تحقیق درباره حادثه کوی دانشگاه

«اینکه صد نفر یا دویست نفر از کوى دانشگاه خارج شدند و حرف‌هایى زدند و شعارهایى دادند، بهانه و مجوّزى نمى‏شود براى اینکه کسانى، در هر لباس و با هر نامى، وارد آن محیط شوند و کارهاى ناروایى انجام دهند؛ بخصوص وقتى‏که نام مقدّس نیروى انتظامى در میان مى‏آید، عملى که موجب شود نیروى انتظامى بدنام شود، قضیه را سخت‏تر مى‏کند.

البته من تأکید کردم که اطراف این حادثه تحقیق شود و بروند حادثه را درست بسنجند. قرار شد رئیس‏جمهور محترم و مسئولان، هیئت تحقیقى را تعیین کنند؛ من هم ممکن است خودم کسى را در این هیئت بگذارم.»

* دانشجویان مراقب دشمن باشند

مقام معظم رهبری درباره لزوم شناخت دشمن توسط دانشجویان چنین عنوان می‌کنند: «حرف من به دانشجویان این است که مراقب دشمن باشید؛ دشمن را خوب بشناسید؛ مبادا از شناسایى دشمن غفلت کنید.

غریبه‏هایى را که در لباس خودى خودشان را در همه جا داخل مى‏کنند بشناسید؛ دست‎هاى پنهان را ببینید. هیچ‏کس به‏خاطر غفلت ستایش نمى‏شود. هیچ‏کس به‏خاطر چشم‎ها را بر هم گذاشتن، مدح نمى‏شود. اگر بر آدم غافل ضربه‏اى وارد شد، اوّل کسى که مسئول و مذموم است، خود اوست؛ مراقب باشید. دانشجو، قشر فاخر و باارزشى است».

رهبر معظم انقلاب همچنین با بیان اینکه دشمن دانشجو را هدف قرار داده است تا بتوانند آنان را در برابر نظام قرار دهد، فرمودند: «دشمن، دانشجو را هدف گرفته است. چند سال است سعى مى‏کنند بلکه بتوانند دانشجویان را در مقابل نظام قرار دهند؛ اما موفّق نشدند؛ بعد از این هم موفّق نخواهند شد. اگر یک عدّه نفوذى خواستند از فرصتى استفاده کنند و از آب گل‏آلودى ماهى بگیرند وارد اجتماع دانشجویان شدند و شعارهایى درست کردند و حرفهایى زدند خیال نکنند که ما اشتباه خواهیم کرد؛ نه، ما اشتباه نخواهیم کرد. ما مخاطب و طرفِ خودمان را مى‏شناسیم. دانشجو، فرزند ماست؛ متعلّق به ماست؛ متعلّق به این کشور است. دشمن است که مى‏خواهد با نام دانشجو یا با نام نفوذ در میان دانشجویان، فساد و تباهى کند؛ خود دانشجویان بایستى هوشیارانه متوجّه باشند.»

* رفتار خشونت آمیز دشمن را خوشحال مى‏کند

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به دانشجویان پیرامون حضور با انضباط در هر میدانی بیان داشتند:« وقتى جوان مملکت هوشیارانه، با تدبیر، با حلم و با توجه به موقعیّت‌ها، حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل کند، کشور گلستان خواهد شد. وقتى هیجانات کور، پا وسط بگذارند، دشمن فوراً استفاده خواهد کرد. بارها گفته‏ام، باز هم تکرار مى‏کنم؛ من معتقدم که جوان مملکت بایستى در همه‏ میدان‎ها حضور و آمادگى داشته باشد؛ منتها با انضباط. این‏گونه حرکاتى که ملاحظه شد کسانى به دانشگاه حمله کنند، ناشى از بى‏انضباطى است؛ با هر نامى انجام گیرد، غلط و محکوم است. اگر با نام دفاع از دین هم انجام گیرد، غلط است؛ اگر با نام دفاع از ولایت هم انجام گیرد، غلط است».

«مگر من بارها نگفته‏ام در اجتماعات کسانى که مخالفند، هیچ‏کس نباید رفتار خشونت‏آمیز داشته باشد؛ چون این، دشمن را خوشحال مى‏کند. بارها ما این حرف را گفتیم، چرا گوش نکردند؟! چرا گوش نمى‏کنند؟! حتّى اگر یک حرفى که خون شما را به جوش مى‏آورد به زبان آوردند مثلًا فرض کنید اهانت به رهبرى کردند، باز هم باید صبر و سکوت کنید. اگر عکس مرا هم آتش زدند و یا پاره کردند، باید سکوت کنید.

نیرویتان را براى آن روزى که کشور به آن نیازمند است، براى آن روزى که نیروى جوان و مؤمن و حزب‏اللّهى باید در مقابله‏ با دشمن بایستد، حفظ کنید، و الّا حالا فرض کنیم یک جوان، یا یک دانشجوى فریب‏خورده‏اى هم حرفى زد و کارى کرد؛ چه اشکالى دارد؟ من از او صرف‏نظر مى‏کنم.»

حضرت امام خامنه‎ای(دامت عزّه) در 4 مرداد 1378 در دیدار جمعی از دانشجویان مجروح در کوی دانشگاه تهران نیز به ایراد سخنانی پرداختند که در ذیل به گوشه‏های از آن اشاره می‌شود:

«انسان باید خودش را از لحاظ روحى، مستحکم و قوى کند و خود را براى مواجهه با حوادث گوناگون زندگى آماده سازد. این چگونه مى‏شود؟ چطور مى‏شود آدم خودش را مستحکم کند؟ طبیعى است که انسان براى برخوردهاى مادّى، جسم خودش را مستحکم مى‏کند؛ براى برخورد با حوادثى که یک‏طَرَفى در روح انسان دارند، آدم بایستى چه کند؟ من گمانم این است که آدم باید ایمان خودش را تقویت کند. انسان باید ایمان خودش را به یک نقطه‏ اساسى، اطمینان‏بخش و امنیت‏بخش محکم کند. وقتى‏که این ایمان بود، انسان در هیچ مرحله‏اى از مراحل زندگیش دچار یأس نمى‏شود. توجه مى‏کنید؟ اصلًا آن چیزى که انسان را نابود مى‏کند، یأس است. این است که انسان دیگر نمى‏تواند قدم از قدم بردارد».

«ما کارى کنیم که این جوان دانشجو به ‏خاطر آن عمل مغرضانه، یا جاهلانه، از دین برنگردد. آن مطلبى که من و شما باید واقعاً در این‌جا احساس کنیم، این است. بله؛ نگذارید از دین برگردد؛ چون این‏طور برگشتن از دین، تلخ‏ترین‏هاست. من یک وقت‌هایى در سخنرانی‌ها، مثال‌هایى براى این قضیه زده‏ام؛ اگر وقت دیگرى آمدید، یادم بیاورید تا داستانى را که مولوى براى رماندن کسى از دین، با همین شیوه‏ یا حسین و یا زهرا نقل مى‏کند، براى شما بگویم. این یک شیوه براى رماندن از دین است. معلوم مى‏شود از زمان مولوى و این‏ها هم از این چیزها بوده است! حالا بعضیها عمداً مى‏کنند؛ آن‏وقت غیر عمدى آن بوده است. حالا شما که جوان مؤمن صالح نورانى هستید، تکلیف شما در مقابل آن‏ها چیست؟ این است که نگذارید از دین برمند. بالاخره یکى از این طریق، افراد را از دین مى‏رماند؛ شما که نقطه‏ مقابل آن فکر مى‏کنید، نباید بگذارید. از خدا توفیق بخواهید، خدا هم به شما توفیق مى‏دهد.»

معظم له در خطبه‏هاى نماز جمعه‏ تهران در 8 مرداد 1378 بار دیگر دانشجویان را به وظیفه‏ خطیر خویش آگاه ساخته و لزوم دشمن‎شناسی را برای این قشر فعّال و تأثیرگذار در آینده‎ کشور، تبیین می‎کنند:

* توده‏ دانشجویان، مؤمن، هوشیار، رشید و آگاهند

مقام معظم رهبری با اشاره به هوشیاری دانشجویان در مقابل اعمال دشمنان اظهار داشتند: «خودشان گفتند، خودشان هم کیف کردند که دانشجویان با نظام مخالفند و اسلام را قبول ندارند! کدام دانشجویان؟ بله؛ ممکن است چهار نفر از نوکران و مزدوران شما در گوشه‏اى باشند و پسران یا دختران آن‏ها هم دانشجو باشند البته معلوم هم نیست این‏طور باشد؛ اما حالا به فرض چهار نفر هم پیدا شدند ولى توده‏ دانشجویان، مؤمن و هوشیار و رشید و آگاهند. دیدید بااینکه احساساتشان جریحه‏دار شده بود قضیه‏ کوى دانشگاه، حقیقتاً دانشجویان را عصبانى و ناراحت کرده بود تا دیدند دشمن مى‏خواهد استفاده کند، اعلان‏کردند و گفتند ما نیستیم».

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه دانشجویان در صحنه‌های مختلف انقلاب حضور داشته‌اند، فرمودند: « دانشجویان ما فرزندان ما هستند؛ فرزندان شما که نیستند؛ بچه‏ همین خانواده‏اند. بچه‏ این خانواده، حتّى اگر بچه‏ تُخس هم باشد، وقتى‏که ببیند دشمن به خانه حمله کرد، مى‏رود سینه سپر مى‏کند. حتّى آن تُخس‏ها گاهى بهتر هم سینه سپر مى‏کنند! بچه‏ خانواده، خودش را در دفاعِ مقدّس نشان داد.

شما ببینید از همین دانشگاه تهران و از دانشگاه‌هاى دیگر تهران و سایر نقاط کشور، چقدر دانشجو به جبهه رفت؛ چقدر دانشجو شهید شد. طبقه‏ اوّلى که سپاه پاسداران را تشکیل دادند، اغلب همین دانشجویان بودند. طبقه‏ اوّلى که جهاد سازندگى را تشکیل دادند، همین دانشجویان بودند. الآن کارهاى مهمّ علمى نظام را همین دانشجویان به صورت عملى و تجربى در آزمایشگاه‏هاى دانشگاه‎ها انجام مى‏دهند. چه فکر کردید درباره‏ دانشجویان ما؟!».

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با بیان اینکه دشمن بر روی دانشجویان تمرکز کرده است و این دانشجویان هستند که باید هوشیار باشند، فرمودند: «دانشجویان عزیز! ببینید که دشمن در محاسباتِ خود عنصر دانشجو را وارد مى‏کند. البته از مدّتى پیش وارد کرده است؛ اما حالا دشمن به صورت عملى مى‏خواهد با عنصر دانشجو، بازى کند. هوشیارى شما، آگاهى شما، ایمان شما و دقّت نظر شما باید دشمن را ناکام کند. هرچه مى‏توانید، در موضع یک انسان آگاه و هوشیار عمل کنید. مملکت متعلّق به شماست، نگذارید این کشور، این منابع، این قدرت عظیم و این منطقه‏ حسّاس به دست دشمن بیفتد. خودتان را آماده کنید.»

اینک در زمان کنونی، پس از گذشت بیش از سی و پنج سال از انقلاب، و با مرور انتظارات و توقعّات ولی امر مسلمین جهان؛ حضرت آیت الله خامنه‎ای(مدّظله‏العالی) از قشر دانشجو، می‏توان این مطلب را به یقین بیان کرد که از منظر معظّم له، دانشجوی تراز انقلاب، مسئول اصلی سازندگی فکری و بنیادین نظام مقدّس جمهوری اسلامی؛ پایه و ستون انقلاب در فردای کشور؛ پیشقراول توسعه و حرکت اساسی کشور؛ آگاه به نقش زنده‌ خویش در حرکت انقلابی و پیشبرد آن؛ دارای وظیفه‏ رهایی کشور از وابستگی به بیگانگان در زمینه‏ علم و فناوری؛ متعهّد به آرمان‏های اصیل دانشجویی (علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی) است.

ایشان ویژگی دانشجویان را چنین عنوان می‌کنند که گره‎گشای دوره‏های سخت و محنت‎های بزرگ؛ پیشرو در تغییر فضا با ورود، تحرّک، گرایش، استنباط و فهم خویش در چارچوب نهضت اسلامی؛ دارای قدرت درک و تحلیل سیاسی درست، صحیح، منطقی و مطابق با نظام متقن اسلامی؛ مروّج روحیه و فرهنگ اسلامی و مقابله‏کننده با اشاعه‎ افکار فاسد؛ دارای جهت حرکت ضدیّت با سلطه‏گران و دشمنی با جهان‏خواران؛ حسّاس نسبت به دین، انقلاب، کشور و استقلال ملّی در کنار اهمیّت دادن حداکثری به تحقیق و علم و دانش است.

لذا بسیار شایسته است که در تمامی عرصه‌ها و ابتلائات غبارآلود و فتنه‏انگیز، تمامی جامعه‏ دانشجویی کشور، با علم به تکلیف خویش و نیز انتظارات رهبر فرزانه‏ انقلاب از ایشان، به رصد اندیشمندانه‏ اوضاع و احوال پرداخته و با کمال تأنی و تأمّل، به تکلیف خطیر خویش در پیشبرد اهداف عالیّه‏ نظام مقدّس جمهوری اسلامی جامه‏ عمل بپوشانند.

از جانبی مسئولین و متولیّان امر نیز باید با مراقبت، مجاهدت و بصیرت بیش از پیش خویش، از هر گونه سیاست زدگی در محیط سالم و علمی دانشگاه‎ها جدّاً اجتناب ورزیده و خدای ناکرده محیط علمی را به جولانگاه مسائل سیاسی و حاشیه‏ای تبدیل نکنند، چرا که هر گونه اقدام عمدی و یا سهوی در این زمینه، راه را برای عقبگرد جهش شایان ذکر علمی کشور، و پی‎ریزی مقدمّات 18 تیری دیگر فراهم خواهد کرد  که در این صورت، اقیانوس خشم امّت بصیر و انقلابی ایران اسلامی، تمامی بدخواهان را به سزای عمل خویش خواهد رسانید.

منبع: فارس

خروج
درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 13

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 335721

  • بازديدکنندگان امروز : 2142

  • کل بازديدکنندگان : 702666

پیوندها